Utbildningar

Vi erbjuder förarutbildningar, säkerhetsrådgivarutbildning & företagsanpassad utbildning

Säkerställ kompetens

YKB - Yrkeskompetensbevis

Att utföra godstransporter är ett arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet. Därför finns det lagar och förordningar för de krav som ställs.

Lagen innehåller bland annat krav på återkommande fortbildning, så kallad YKB-utbildning. Fortutbildningen ska förnyas var 5:e år. Fortbildningen omfattar minst 35 timmar och delas upp i 5 delkurser om vardera 7 timmar.

Delkurs 1: Sparsam Körning​

Syftet med delkursen är att deltagaren ska känna till kraftöverföringens, bromsarnas och hjälpbromsarnas egenskaper för att på ett trafiksäkert sätt behärska fordonet, minska slitaget, förebygga störningar och optimera bränsleförbrukningen.
Datum: 2024-04-13 lördag…

Delkurs 2: Godstransporter

Syftet med delkursen är att deltagaren ska kunna redogöra för och arbeta utifrån de regler och bestämmelser som gäller för lastsäkring, liksom rutiner vid lastning och lossning, så att fordonet framförs på ett trafiksäkert och ekonomiskt sätt, såväl i Sverige som utomlands.
Datum: 2024-04-06 Lördag…

Delkurs 3: Lagar och regler

Syftet med delkursen är att deltagaren ska känna till reglerna i Sverige och internationellt för kör- och vilotider samt arbetstider. De ska också känna till aktuella regler för yrkesförarkompetens och arbetsmiljö.
Datum: 2024-04-03…

Delkurs 4: Ergonomi och hälsa

Syftet med delkursen är att deltagaren ska bli medveten om hur man bör arbeta ergonomiskt riktigt, liksom om betydelsen av god hälsa och bra kosthållning. Målsättningen är att deltagaren ska kunna förebygga fysiska risker och vara medveten om sin fysiska och psykiska förmåga.
Datum: 2024-04-05 fredag Norrköping…

Delkurs 5: Säkerhet och kundfokus

Syftet med delkursen är att deltagaren ska känna till förebyggandet av risker i trafiken, såväl för egen del som för passagerare och medtrafikanter, och agera rätt om en krissituation uppstår.
Datum: 2024-04-10…

säker arbetsplats

Trafikverkets utbildningar

Alla som utför arbeten på vägen ska beroende på sina arbetsuppgifter ha rätt kompetens eller utbildning.

Steg 1 är en grundläggande utbildning som omfattar förståelse för Trafikverkets säkerhetskrav, hur en säker vägarbetsplats utformas med trafik- och skyddsanordningar samt hur väghållningsarbete från fordon ska ske på ett trafiksäkert sätt. Denna utbildning motsvarar tidigare Arbete på väg Nivå 1+2 som fortfarande kravställs av många kommunala väghållare.

Arbete på väg Steg 1.1, 1.2, 1.3

Utbildningen lägger grunden för att förstå hur det egna beteendet påverkar säkerheten vid ett vägarbete, samt hur man skapar en säker arbetsplats. Den belyser de regler och krav som styr arbetet och förklarar lagar och föreskrifter.
Datum: 2024-03-15 Fredag Norrköping…

Utmärkningsansvarig Steg 2.2

Steg 2.2 utmärkningsansvarig ger dig kompetens för att kunna ansvara för utmärkning av en fast vägarbetsplats samt att kunna vara gruppansvarig för rörliga, tillfälliga och ojämna arbeten. Du lär dig objektanpassa samt upprätta och ansöka om TA-planer med mera.

ADR utbildning

Syftet med utbildningen är att göra dig medveten om de risker som kan uppstå och ge dig kunskap om vilka regler som gäller för att förebygga olyckor. Om en olycka ändå inträffar ska du veta vilka åtgärder som ska vidtas för att minimera skador på liv, hälsa, miljö eller egendom.

Bestämmelser om utbildning finns både för transport av farligt gods på väg och järnväg, det vill säga i såväl föreskrifterna ADR-S som RID-S. Utbildningsformerna brukar benämnas förarutbildning respektive 1.3-utbildning.

ADR Grundkurs

För dig som inte har något förarintyg gäller förstagångskurs. Den del som utförs som e-learning ska vara genomförd innan klassrumsundervisningen påbörjas. Delar av lärarledd undervisning består i praktiska övningar, varför det rekommenderas att…
Datum: 2024-04-19+22 fredag+måndag…

ADR Repetition

För dig som inte har något förarintyg gäller förstagångskurs. Den del som utförs som e-learning ska vara genomförd innan klassrumsundervisningen påbörjas. Delar av lärarledd undervisning består i praktiska övningar, varför det rekommenderas att…
Datum: 2024-03-23 Lördag…

Klass 1 grundkurs/repetition

Den del som utförs som e-learning ska vara genomförd innan klassrumsundervisningen påbörjas. Delar av lärarledd undervisning består i praktiska övningar, varför det rekommenderas att deltagaren har oömma kläder. Utbildningen är godkänd hos MSB.
Datum: Sätts vid bokning…

Tank grundkurs/repetition

Den del som utförs som e-learning ska vara genomförd innan klassrumsundervisningen påbörjas. Delar av lärarledd undervisning består i praktiska övningar, varför det rekommenderas att deltagaren har oömma kläder. Utbildningen är godkänd hos MSB.
Datum: 2024-04-22/23…

Företag

ADR 1:3 Företagsanpassad

ADR 1:3 utbildning

Utbildning för dig som hanterar farligt gods. Syftet är att man ska bli medveten om faror och risker samt lagkraven för att få hantera farliga ämnen. Kursen för dig som skriver Godsdeklarationer eller lastar fordon m.m.